جراحی باز سنگ کلیه چیست؟ مراحل انجام جراحی باز برای خارج کردن سنگ کلیه کدامند؟