علت تنگی مجاری ادراری چیست؟ روش های تشخیص و درمان آن