کلیه نعل اسبی چگونه است؟ علائم، راه های تشخیص و مدیریت این مشکل کدامند؟