راهکارهای موثر در درمان کبد چرب: تغییرات در سبک زندگی و درمان‌های دارویی