ترمیم پارگی بیضه، مراحل انجام، مراقبت ها و عوارض بعد از آن