علت محدودیت در مصرف نان و برنج بعد از عمل اسلیو چیست؟