7 تا از مهم ترین عوارض اسلیو و راه های پیشگیری از آن ها